ДОГОВІРНІ УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ,

умови конфіденційності, взаємодії, відповідальності між КЛІЄНТОМ і ОБ’ЄДНАННЯМ.

Редакція від 25.11.2020 року.

Ці ДОГОВІРНІ УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ, (надалі – «Правила») розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», мають правовий статус оферти на умовах договору приєднання і діють також за всіма усними і/або письмовими (електронними) договорами, як укладеними, так і  такими, що будуть або були укладені між Клієнтами і/або ОБ’ЄДНАННЯ в частині, що не суперечить окремому індивідуальному договору/оферті укладеному між Клієнтом і ОБ’ЄДНАННЯМ.

  1. Терміни, що використовуються в цих Правилах:

1.1. ОБ’ЄДНАННЯ – суб’єкт господарювання юридична особа, який надає професійні послуги, на умовах, передбачених цими Правилами. Якщо у пропозиції/договорі  не вказано інше, то ОБ’ЄДНАННЯМ вважається ПРОФЕСІЙНЕ АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНСЕНСУС».

1.2. ДОГОВІР – будь-який цивільно-правовий, господарський, трудовий чи інший аналогічний договір або інший правочин, на підставі якого виникають, змінюються або припиняються правові відносини між Клієнтом і/або ОБ’ЄДНАННЯ.

1.3. КЛІЄНТ – фізична або юридична особа, яка має намір замовити, замовила або спожила послугу у ОБ’ЄДНАННЯ.

1.4. ПОСЛУГА – діяльність ОБ’ЄДНАННЯ (включаючи його найманих працівників, адвокатів, які є членами ОБ’ЄДНАННЯ, повірених, інших уповноважених осіб, які надають послуги за вказівкою ОБ’ЄДНАННЯ) із надання КЛІЄНТУ на його замовлення юридичних, бухгалтерських, навчальних, консультаційних та інших аналогічних послуг, що є предметом діяльності ОБ’ЄДНАННЯ і пропонуються до надання невизначеному колу осіб через сайт або інші канали просування послуг ОБ’ЄДНАННЯ.

1.5. СТОРОНА(СТОРОНИ) – Клієнт та/або ОБ’ЄДНАННЯ та/або Субвиконавець.

1.6. СУБВИКОНАВЕЦЬ – підрядник, субпідрядник, повірений, інший безпосередній виконавець або найманий працівник, член ОБ’ЄДНАННЯ, або будь-яка інша фізична або юридична особа, яка безпосередньо і/або опосередковано фактично бере участь в наданні послуг КЛІЄНТАМ ОБ’ЄДНАННЯ, за вказівкою і/або на замовлення ОБ’ЄДНАННЯ.

  1. Підстави для надання послуг.

2.1.Послуги надаються на підставі договору між ОБ’ЄДНАННЯМ і КЛІЄНТОМ, укладеного в усній або письмовій (електронній) формі. Для укладення договору ОБ’ЄДНАННЯ має право вимагати від КЛІЄНТА документ, що посвідчує особу (наприклад паспорт внутрішній або закордонний, посвідчення водія, пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо) для ідентифікації. За згодою сторін, сторони надають одна одній іншу необхідну інформацію.

2.2. Укладення договору між Клієнтом і ОБ’ЄДНАННЯ і між ОБ’ЄДНАННЯ та Субвиконавцем допускається будь-якими, не забороненими або передбаченими законами України способами, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами.

2.3. Підтвердження вчинення усного договору оформляється прийняттям до виконання певного обов’язку стороною договору (наприклад – оплатою послуг, прийняттям до виконання замовлення, наданням довіреності, вчиненням стороною певної дії, що явно свідчить про намір укласти договір).

2.4. Сторонам відомо і сторони надають свою згоду на запис телефоних або інших усних переговори сторін, який може бути здійснено засобами аудіо і/або відеозапису, як з метою перевірки якості спілкування і обслуговування Клієнтів так із метою фіксації оферт (пропозицій) однієї сторони і акцептів (беззестережних відповідей на пропозиції) іншої сторони, що підтверджують вчинення сторонами правочинів і/або укладення між ними договорів.

  1. Обсяг та місце надання послуг.

3.1. На виконання доручення КЛІЄНТА ОБ’ЄДНАННЯ може надавати наступні послуги (правову допомогу):

3.1.1. усні і письмові довідки та консультації щодо законодавства, рекомендації, висновки та роз'яснення щодо суті та юридичних наслідків правочинів.

3.1.2. звертатися з адвокатськими запитами та збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку, запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою.

3.1.3. Складати заяви, звернення, позовні заяви, пояснення, скарги (включаючи апеляційні та касаційні) та інші документи правового характеру.

3.1.4. Забезпечувати участь адвокатів та юристів ОБ’ЄДНАННЯ у вчиненні дій за місцем надання послуги.

3.1.5. Забезпечувати захист прав та охоронюваних законом інтересів КЛІЄНТА під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних та інших справ у загальних, спеціалізованих, третейських, Верховному Суді,  Конституційному Суді України, інших судах України усіх інстанцій створених відповідно до законодавства.

3.1.6. Забезпечувати захист прав та охоронюваних законом інтересів КЛІЄНТА під час процедур адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень, інших актів суб'єктів владних повноважень в контролюючих (фіскальних, митних) органах всіх рівнів.

3.1.7. Представляти інтереси КЛІЄНТА у правовідносинах з третіми особами, зокрема, але не обмежуючись, з підприємствами, установами, організаціями, правоохоронними органами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, фізичними особами.

3.1.8. Надавати правову допомогу та здійснювати захист прав, свобод і законних інтересів КЛІЄНТА у кримінальному провадженні.

3.1.9. Надавати інші види юридичної допомоги, якщо це необхідно для забезпечення виконання доручення КЛІЄНТА.

3.2. Обсяг надання послуг визначається ОБ’ЄДНАННЯМ та КЛІЄНТОМ у договорі, що підписується Сторонами.

В окремих випадках обсяг надання послуг може визначатися ОБ’ЄДНАННЯМ самостійно, виходячи з необхідності захисту прав та законних інтересів КЛІЄНТА та його власної уяви про оптимальний варіант виконання такого доручення.

3.3. КЛІЄНТ повинен забезпечити ОБ’ЄДНАННЯ всією інформацією та документами, необхідними для надання правової допомоги.

  1. Повноваження об’єднання.

4.1. Для захисту прав та законних інтересів КЛІЄНТА, може передавати ОБ’ЄДНАННЮ  наступні права:

4.1.1. Виступати в якості представника (захисника) КЛІЄНТА перед підприємствами, установами, організаціями, правоохоронними, фіскальними органами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, фізичними особами.

4.1.2. Виступати в якості представника КЛІЄНТА у судах з усім обсягом прав, наданих учасникам судового процесу, в тому числі правами знайомитися з матеріалами справ, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в судових засіданнях, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, збільшувати або зменшувати позовні вимоги, змінювати підстави та предмету позову, укладати мирові угоди, підписувати, подавати та отримувати претензії, позовні та інші заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, конституційних скарг, листи, звернення, представляти інтереси клієнта в органах досудового розслідування, а також користуватися іншими правами, наданими чинним процесуальним законодавством України стороні та/або іншому учаснику процесу, у т.ч.:

Ознайомитися з повним текстом Договірних умов і правил надання послуг клієнтам